Review truyện chữ Online, Review truyện chữ hay

Cao Kiện vì điều tra rõ thân hữu mất tích chân tướng tiến vào cục giám sát đặc biệt, đây là một cái chuyên môn giám thị dị năng giả địa phương. Ai biết tiến đến không bao lâu, Cao Kiện liền bắt đầu thả bản thân. Cái kia đồ nướng dị năng. . . , phi! Là Hỏa