Kinh nghiệm đọc truyện chữ, khái niệm các thể loại truyện chữ